Villkor för användning av Wijos hemsida

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder webbplatsen. Webbplatsen får endast användas i syfte att inhämta information. Genom att använda eller hämta material från webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor.

Innehåll och användning

Wijo publicerar på denna webbplats information som service för webbplatsens besökare. I enlighet med dessa användarvillkor beviljar Wijo dig som användare en begränsad rätt, som varken är överlåtbar eller exklusiv, att ta del av och använda denna webbplats och det material som återfinns på den. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet. Webbplatsens besökare tillåts att skriva ut eller ladda ner informationen som finns på webbplatsen under förutsättning att Wijos (eller dess moderbolags eller licensgivares) upphovsrätt respekteras. Kopior av materialet omfattas av följande begränsningar: (i) uppgifter om att upphovsrätten och äganderätten tillhör Wijo skall finnas kvar i materialet, och (ii) det är inte tillåtet att ändra, återskapa, förevisa eller distribuera materialet i allmänt eller kommersiellt syfte. Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa den upphovsrättsliga lagstiftningen och förhindra olaglig kopiering av materialet.

Du kan behöva registrera dina personuppgifter, mm för att få tillgång till vissa tjänster och sidor på webbplatsen som kräver behörighet (t ex beställning av varuprover). Om du vill nyttja dessa tjänster måste du registrera dig genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i ett registreringsformulär. Wijo kan inte hållas ansvarigt för att felaktiga uppgifter registreras.

Användarens skyldigheter

Genom att använda eller hämta material från webbplatsen garanterar och åtar du dig att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor. Du åtar dig att inte använda webbplatsen för att: (i) sprida spam eller oönskad e-post, (ii) utge dig för att representera Wijo eller vara någon annan, (iii) manipulera innehållet på webbplatsen, (iv) agera så att andras möjlighet att använda webbplatsen påverkas negativt, och (v) skicka information och material som kränker eller gör intrång i annans rättighet, eller som är olagligt eller kränkande, eller innehåller reklam och erbjudanden om produkter eller tjänster. Du åtar dig att hålla Wijo och dess intressebolag skadeslösa från alla krav, skador och utgifter som uppstår i anledning av brott mot dessa användarvillkor.   

Ändringar

Wijo kan när som helst utan att informera om detta korrigera fel på webbplatsen, genomföra ändringar avseende materialet, produkterna, tjänsterna och, i förekommande fall, priserna som beskrivs på webbplatsen, samt dra tillbaka eller stänga avsnitt eller åtkomsten till olika funktioner på webbplatsen. Wijo kan också utan ansvarsskyldighet införa begränsningar på vissa inslag och tjänster på webbplatsen eller begränsa åtkomsten till delar av eller hela webbplatsen utan att informera om detta. Wijo förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg eller avlägsna avsnitt i dessa användarvillkor.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen är Wijos (eller dess moderbolags eller licensgivares) egendom. Alla immateriella och andra  rättigheter inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, databasrättigheter, konstruktioner och varumärken (registrerade och oregistrerade) på webbplatsen ägs och innehas av Wijo eller dess moderbolag eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som kan uppstå vid användning av webbsidan skall tillfalla Wijo. Rätten att använda denna webbplats enligt dessa användarvillkor innebär inte att Wijo överför eller överlåter någon som helst äganderätt till materialet till användaren.

Tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan, från tid till annan, innehålla länkar till externa webbplatser. Om du använder dessa webbplatser lämnar du denna webbplats. Wijo varken övervakar eller granskar innehållet på webbplatser som tillhör tredje part och ansvarar inte för att informationen på dessa webbplatser är korrekt eller tillförlitlig. All användning av länkade webbplatser sker på egen risk. Länkningen innebär inte att Wijo godkänner eller rekommenderar eventuella produkter eller tjänster som kan förekomma på externa webbplatser. En länk innebär inte heller att Wijo rekommenderar eller är förbunden med, eller har rätt att använda varumärken, logotyper eller andra symboler som visas i eller som man kan få åtkomst till via länken, eller att ägaren av en länkad webbplats har rätt att använda varumärken, logotyper eller andra symboler som tillhör Wijo eller dess moderbolag. 

Länkar till webbplatsen

Det är inte tillåtet att skapa länkar från andra webbplatser till Wijos webbplats utan Wijos skriftliga medgivande. Följande undantag gäller dock från detta förbud: Wijo godkänner länkar som (i) endast innehåller namnet ”Wijo” och inte några varumärken som ägs av Wijo eller dess licensgivare eller tredje man, (ii) visar denna sida i ett nytt eget fullt fungerande webbläsarfönster och inte inom en ”ram” på den länkade webbplatsen, (iii) varken genom sitt utförande eller på annat sätt skapar ett falskt intryck av att en enhet eller dess verksamhet eller produkter är förbundna med Wijo eller som skadar den goodwill som förknippas med Wijo och varumärken som ägs av Wijo eller dess intressebolag, samt (iv) inte innehåller eller kan härleda till något olagligt eller på annat sätt stötande material.

Friskrivning

Wijo försöker i största möjliga utsträckning tillse att informationen på denna webbplats är korrekt, men detta kan inte garanteras. Materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel. Wijo garanterar inte att materialet är korrekt eller komplett eller att råd, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras genom webbplatsen är tillförlitliga. Wijo uppmanar besökaren att kontrollera uppgifternas riktighet innan de används. All användning av materialet och informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Vidare lämnar Wijo inga garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller indirekta avseende materialets eller produkternas säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål, eller för att användning av materialet inte inkräktar på tredje mans immateriella rättigheter. Wijo lämnar inte heller några garantier gällande driften av denna webbplats eller dess säkerhet.

Ansvarsbegränsning

Wijo kan inte hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta, av vad slag det vara må (inklusive men inte begränsat till förlorad produktion eller inkomst, eller förlust av information eller data) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av (eller oförmågan att kunna nyttja) webbplatsen eller dess innehåll. Detta gäller även om Wijo blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Information som lämnas av användaren

All information som kan identifiera dig som användare och som du lämnar till Wijo via denna webbplats skyddas av en integritetspolicy. Du bör dock inte skicka konfidentiell information eller information som ägs av dig till Wijo via denna webbplats. All information och material som lämnas till Wijo via denna webbplats betraktas som icke-konfidentiell och allmän. Genom att lämna sådan information till Wijo överlåter och överför du alla immateriella rättigheter i och till denna information till Wijo. Det innebär att det står Wijo fritt att använda, återskapa, distribuera, ändra och överlåta informationen och materialet. Som användare garanterar du att inte lämna information eller material till Wijo via denna webbplats som ägs av någon annan.       

Behandling av personuppgifter

Wijo AB, Box 26, 893 21 Bjästas, org. nr. 556509-7507 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som användare av denna webbplats lämnar till Wijo. Dina uppgifter används för att Wijo skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig, för att kunna ge god service i övrigt och även för marknadsföringsändamål. För att uppnå detta kan uppgifterna behöva lämnas till andra bolag inom Icopal-koncernen och till samarbetspartners. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få ut den information som Wijo har registrerat om dig. Om du vill ändra eller ta bort dina personuppgifter eller anmäla att du inte vill ha direktreklam, etc. är du välkommen att anmäla detta till Wijo på info@wijo.se.

Gällande lag och tvister

Denna webbplats kontrolleras och administreras av Wijo från dess kontor i Sverige. Svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor utan att svenska lagvalsregler skall träda in. Wijo lämnar inga garantier eller utfästelser att materialet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Om denna webbplats öppnas och används utanför Sverige ansvarar användaren för att följa den lokala lagstiftningen där användaren befinner sig. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa användarvillkor skall i första instans avgöras i Malmö tingsrätt.

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vårt användande av kakor. Läs mer här
Vatten